Urut-urutan Sesorah


vSesorah utawa Pidhato

Pidhato utawa ana sing nyebut sesorah tegese micara ing sangarepe wong akeh utawa umum, ana uga kang ngandharake yen pidato utawa sesorah yaiku medharake gagasan utawa panemu kanathi migunakake basa lisan ing ngarepe wong utawa pamireng akeh.
Kegiyatan micara ing samgarepe wong akeh bisa kabagi dadi loro, yaiku :
a. Wong kang pidhato nalika rampung anggone menehi sesuluh marang pamiarsane,
lan ora menehi kalodhangan kanggo takon utawa menehi tanggepan.
Tuladhane kayata ceramah, wara-wara, lan khotbah.
  1. Wong kang pidhato nalika rampung banjur menehi wektu marang pamiarsa kanggo menehi tanggepan.
Tuladhane kayata diskusi lan rapat.
Kagiyatan pidhato diwiwiti kanthi nemtokake urutan-urutan kaya ing ngisor iki.

a. Naliti prakara kanthi
1) Nemtokake arahan utawa tujuan pidhato kang bakal digayuh.
2) Naliti pamiarsa kayata lanang kabeh utawa wedhok kabeh, umure rata-rata
Piro, lsp.
3) Naliti kahanan kayata wayah esuk, awan utawa bengi, bisa uga lagi mangsa
Apa.
4) Milih lan mbatesi topic.

b. Nata pidhato kanthi
1) Nglumpukake bahan.
2) Nata utawa nggawe cengkorongan (rangkane pidhato).
3) Ngandarake kanthi cetha.

c. Gladhen kanthi migatekake
1) Intonasi utawa lagu swara
2) Sikap
3) Gaya basa
4) Wirama

Anggone pidhato bisa tumindak kanthi rancag lan apik, perlu dianakake kagiyatan
Pambuka, yaiku :
a. Nata pokok-pokok pikiran
b. Ngripta pokok-pokok pikiran dadi ukara pokok
c. Nggawe cengkorongan (rangkane pidhato)
d. Ngandharake pidhato kanthi migatekake cengkorongan kangwis ditata.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar